30 de juny del 2011

181

Complanyia's l'amic de son amat, con tant greument lo faïa turmentar a amor; e escusava's l'amat muntiplicant a l'amic treballs e perills, pensaments, e llàgremes e plors.

29 de juny del 2011

180

- Digues, foll, ¿per què escuses amor con treballa e turmenta ton cos e ton cor? 
Respòs: 
- Per ço cor multiplica mos mèrits e ma benauirança.

28 de juny del 2011

179

Demanaren a l'amic per què no s'escusava dels falliments e de los falsos crims que les gents l'acusaven. Respòs que a escusar havia son amat que les gents blasmaven falsament, e que home on pot caer engan e error, no és quaix digne de nulla escusació.

27 de juny del 2011

178

-Digues, foll, ¿qui sap més d'amor: o aquell que n'ha plaer, o aquell que n'ha treballs e llanguiments? 
Respòs, e dix que la u sens l'altre no en pot haver coneixença.

26 de juny del 2011

177

Demanaren a l'amic en què coneixia la sentència de son amat. Respòs que en la egualtat de plaers e llanguiments, a la qual son amat jutjava sos amadors.

25 de juny del 2011

176

- Digues, foll, has diners? 
Respòs: 
- He amat. 
- Has viles, ni castells, ni ciutats, comdats ni dugats? 
Respòs: 
- He amors, pensaments, plors, desirers, treballs, llanguiments, qui són mellors que emperis ni regnats.

24 de juny del 2011

175

Digues, home qui vas con a foll per amor, ¿tro a quant de temps seràs serf e sotsmès a plorar e a sostenir treballs e llanguiments? 
Respòs: 
- Tro al temps que mon amat, de l'ànima e del cos farà en mi departiment.

23 de juny del 2011

174

Torcava l'amic sa cara e sos ulls de plors que sostenia per amor, per ço que no descobrís los llanguiments que li donava son amat; lo qual dix a son amic per què celava los senyals d'amor als altres amadors, los quals li havia donats per ço que l'enamoràs de honrar ses valors.

22 de juny del 2011

173

Esdevenc-se un dia que l'amic cogitava en la gran amor que havia a son amat, e en los grans treballs e perills en què havia estat llongament per sa amor; e considerà que sos guaardons fossen grans. Dementre que l'amic cogitava en esta manera, ell remembrà que pagat l'havia son amat, per ço cor l'havia enamorat de ses faiçons, e cor per sa amor li havia donats llanguiments.

21 de juny del 2011

172

Deïa l'amic: 
-Si vosaltres, amadors, volets foc, venits a mon cor e encenets vostres llànties; e si volets aigua, venits als meus ulls, qui decorren de llàgremes; e si volets pensaments d'amor, venits-los pendre a mes cogitacions.

20 de juny del 2011

171

Devoció e enyorament trameteren, per missatgers, pensaments al cor de l'amic, per ço que pujàs l'aigua als ulls qui volien cessar dels plors en los quals havien llongament estats.

19 de juny del 2011

170

Amor és bulliment d'audàcia e de temor per frevor; e amor és final volentat a desirar son amat. E amor és aquella cosa qui aucís l'amic con oí cantar de les bellees de son amat. E amor és ço que és ma mort, e en què està tots jorns ma volentat.

18 de juny del 2011

169

Demanà l'amat a l'amic què era amor. Respòs que presència de faiçons e de paraules d'amat en cor sospirant d'amador, e llanguiment per desig e per plors en cor d'amic.

17 de juny del 2011

168

Encontrà l'amic son amat. Conec l'amic son amat, e plorà. Reprès l'amat son amic per ço cor no plorava ans que l'hagués conegut, e demanà-li en què l'havia conegut, pus que no plorava. Respòs l'amic que en lo remembrament e en l'enteniment, e en sa volentat, on fo multiplicament encontinent que fo present a sos ulls corporals.

16 de juny del 2011

167

Estava pres l'amic en lo carçre d'amor. Pensaments, desigs e remembraments lo guardaven e l'encadenaven, per ço que no fugís a son amat; llanguiments lo turmentaven; paciència, esperança lo consolaven. Morira's l'amic; mas l'amat li demostrà son estament, e reviscolà l'amic.

15 de juny del 2011

166

L'amic volc anar en una terra estranya per honrar son amat, e volc-se desmarxar per ço que no fos pres en lo camí. E tant no poc desmarxar de sos ulls plors, ni de sa cara magres faiçons e groga color, ni de son cor plants, pensaments, sospirs, tristícia, llanguiments, e per açò fo pres en lo viatge, e lliurat a turments per los enemics de son amat.

14 de juny del 2011

165

Apercebé l'amic que era amat per son amat, e demanà a l'amat si sa amor e sa misericòrdia eren en ell una cosa mateixa. Atorgà l'amat que, en sa essència, no han diferència sa amor ni sa misericòrdia. E per açò dix l'amic per què el turmentava sa amor, e per què no el guaria sa misericòrdia de ses llangors. E respòs l'amat que la misericòrdia li donà les llangors per ço que ab aquelles honràs pus perfetament sa amor.

13 de juny del 2011

164

Digues, amador, ¿en què has més de enteniment: o en entendre veritat, o falsetat? 
Respòs que en entendre veritat. 
- Per què ? 
- Car entén falsetat per ço que pusca mills entendre veritat.

12 de juny del 2011

163

- Digues, foll: ¿en què ets sents major volentat: o en amar, o en aïrar? 
Respòs que en amar, per ço cor aïrava per tal que pogués amar.

11 de juny del 2011

162

Amor e desamor s'encontraren en un verger on parlaven secretament l'amic e l'amat; e amor demanà a desamor per qual entenció era venguda en aquell lloc, e respòs desamor que per desenamorar l'amic e per deshonrar l'amat. Molt desplac a l'amat e a l'amic ço que deïa desamor; e multiplicaren amor per ço que vencés e destruís desamor.

10 de juny del 2011

161

Per la especial amor que l'amic havia a l'amat, amava lo bé comú sobre lo bé especial, per ço que comunament fos son amat conegut, lloat, desirat.

9 de juny del 2011

160

Demanaren al foll per quals senyals era conegut son amat. Respòs, e dix que per misericòrdia, pietat, estant en volentat essencialment, sens negú camiament.

8 de juny del 2011

159

En los secrets de l'amic són revelats los secrets de l'amat, e en los secrets de l'amat són revelats los secrets de l'amic. E és qüestió qual dels dos secrets és major ocasió de revelació.

7 de juny del 2011

158

En tristícia ha amor mès l'amic per sobrecogitaments; e cantà l'amat e alegràs l'amic con l'hac oït. E fo qüestió qual dels dos fo major ocasió a muntiplicar amor en l'amic.

6 de juny del 2011

157

Los hòmens qui es depenyen folls per ajustar diners, mouen l'amic a ésser foll per amor; e la vergonya que l'amic ha de les gents a anar con a foll, dóna manera a l'amic d'on haja amor e preu de les gents. E per açò és qüestió qual dels dos moviments és major ocasió d'amor.

5 de juny del 2011

156

Grans hosts e grans companyes se són ajustades de espirits d'amors, e porten senya d'amor, on és la figura e el senyal de llur amat; e no volen menar en llur companyia null home qui sia sens amor, per ço que llur amat no hi prenga deshonor.

4 de juny del 2011

155

Les noblees e els honraments e les bones obres de l'amat són tresors e riquees de l'amic; e lo tresor de l'amat són los pensaments, e els desigs, e els turments, e els plors, e els llanguiments que l'amic sosté per honrar e amar son amat.

3 de juny del 2011

154

Encontrà l'amic un escuder qui anava consirós e era magre, descolorit e pobrement vestit; e saludà l'amic dient que Déus l'endreçàs a trobar son amat. E l'amic li demanà en què l'havia conegut. E l'escuder li dix que los uns secrets d'amors revelen los altres, e per açò han coneixença, los amadors, los uns dels altres.

2 de juny del 2011

153

Blasmava l'amic los crestians con no meten lo nom de son amat, Jesucrist, primerament en llurs lletres, per ço que li faessen la honor que els sarraïns fan a Mafumet, qui fo home galiador, al qual fan honor con lo nomenen primerament en llurs lletres.

1 de juny del 2011

152

Tant plorà e cridà l'amic a son amat, tro que l'amat davallà de les altees sobiranes dels cels, e venc en terra plorar, e plànyer, e morir per amor, e per nodrir los hòmens a amar, e a conèixer, lloar, sos honraments.