30 de juny del 2014

28 de juny del 2014

179

-Digues, foll(boig), ¿qui sap més d'amor: o aquell que n'ha(n’obté) plaer, o aquell que n'ha treballs e llanguiments(i decaïments)? 

Respòs(Respongué), e dix(digué) que la u sens l'altre no en pot haver coneixença.

27 de juny del 2014

178

Demanaren a l'amic en què coneixia la sentència(l’opinió) de son amat. Respòs(Respongué) que en la egualtat(igualtat) de plaers e llanguiments(i cansaments), a la qual son amat jutjava sos amadors.

26 de juny del 2014

177

- Digues, foll(boig), has(tens) diners? 
Respòs(Respongué): 
- He amat. 
- Has viles, ni castells, ni ciutats, comdats(comtats) ni dugats(ducats)? 
Respòs: 
- He(Tinc) amors, pensaments, plors, desirers(desitjos), treballs, llanguiments(decaïments), qui són mellors(millors) que emperis(imperis) ni regnats.

25 de juny del 2014

176

Digues, home qui vas con(com) a foll(boig) per amor, ¿tro(fins) a quant de temps seràs serf e(i) sotsmès a plorar e a sostenir treballs e llanguiments(estats d’afebliment)? 
Respòs(Respongué): 
- Tro al temps que mon amat, de l'ànima e del cos farà en mi departiment(separació).

24 de juny del 2014

175

Torcava(Torçava) l'amic sa cara e(i) sos ulls de plors que sostenia per amor, per ço que no descobrís los llanguiments(per tal de no deixar veure les febleses) que li donava son amat; lo qual dix(digué) a son amic per què celava(ocultava) los senyals d'amor als altres amadors, los quals li havia donats(donat) per ço que l'enamoràs de honrar ses valors.

23 de juny del 2014

174

Esdevenc-se un(S’esdevingué) dia que l'amic cogitava(pensava) en la gran amor que havia(tenia) a son amat, e(i) en los grans treballs e perills en què havia estat llongament(durant força temps) per sa amor; e considerà que sos guaardons(les seves recompenses) fossen grans. Dementre que l'amic cogitava en esta(d’aquesta) manera, ell remembrà(recordà) que pagat l'havia son amat, per ço cor(perquè) l'havia enamorat de ses faiçons(les seves formes), e cor per sa amor li havia donats llanguiments(donat febleses).

22 de juny del 2014

173

Deïa(Deia) l'amic: 

-Si vosaltres, amadors, volets(voleu) foc, venits(veniu) a mon cor e encenets(i enceneu) vostres llànties; e si volets aigua, venits als meus ulls, qui decorren de llàgremes(que deixen córrer avall llàgrimes); e si volets pensaments d'amor, venits-los pendre a mes cogitacions(als meus pensaments).

21 de juny del 2014

172

Devoció e(i) enyorament trameteren, per missatgers, pensaments al cor de l'amic, per ço que pujàs(per tal que pugés) l'aigua als ulls qui volien cessar(reposar) dels plors en los quals havien llongament estats(llargament estat).

20 de juny del 2014

171

Amor és bulliment d'audàcia e(i) de temor per frevor(fervor); e amor és final volentat(voluntat) a desirar(desitjar) son amat. E amor és aquella cosa qui aucís(que matà) l'amic con(quan) oí cantar de les bellees(belleses) de son amat. E amor és ço(allò) que és ma mort, e en què està tots jorns(cada dia) ma volentat.

19 de juny del 2014

170

Demanà l'amat a l'amic què era amor. Respòs(Respongué) que presència de faiçons e(formes i) de paraules d'amat en cor sospirant d'amador, e llanguiment(decaïment) per desig e per plors en cor d'amic.

17 de juny del 2014

168

Estava pres l'amic en lo carçre(la presó) d'amor. Pensaments, desigs e remembraments(i records) lo guardaven e l'encadenaven, per ço que(per tal que) no fugís a son amat; llanguiments(decaïments) lo turmentaven; paciència, esperança lo consolaven. Morira's(Es moriria) l'amic; mas(però) l'amat li demostrà son estament(el seu estat), e reviscolà l'amic.

16 de juny del 2014

167

L'amic volc(volgué) anar en una terra estranya per honrar son amat, e volc-se desmarxar per ço que(i es volgué disfressar per tal que) no fos pres en lo camí. E tant no poc(pogué) desmarxar de sos ulls plors, ni de sa cara magres faiçons(formes) e groga color, ni de son cor plants(planys), pensaments, sospirs, tristícia(tristesa), llanguiments(debilitats), e per açò fo(per això va ser) pres en lo viatge, e lliurat a turments per los enemics de son amat.

15 de juny del 2014

166

Apercebé(Comprengué) l'amic que era amat per son amat, e(i) demanà a l'amat si sa amor e sa misericòrdia eren en ell una cosa mateixa. Atorgà(Reconegué) l'amat que, en sa essència, no han(mantenen) diferència sa amor ni sa misericòrdia. E per açò dix(per això digué) l'amic per què el turmentava sa amor, e per què no el guaria(curava) sa misericòrdia de ses llangors(febleses). E respòs(respongué) l'amat que la misericòrdia li donà les llangors per ço que ab(per tal que amb) aquelles honràs pus(més) perfetament sa amor.

14 de juny del 2014

165

Digues, amador, ¿en què has(tens) més de enteniment: o en entendre veritat, o falsetat? 

Respòs(Respongué) que en entendre veritat. 

- Per què? 

13 de juny del 2014

164

- Digues, foll(boig): ¿en què ets sents major volentat(voluntat): o en amar, o en aïrar(odiar)? 

Respòs(Respongué) que en amar, per ço cor(perquè) aïrava per tal que pogués amar.

12 de juny del 2014

163

Amor e(i) desamor s'encontraren(es trobaren) en un verger(jardí) on parlaven secretament l'amic e l'amat; e amor demanà a desamor per qual entenció era venguda(amb quina intenció) en aquell lloc, e respòs(respongué) desamor que per desenamorar l'amic e per deshonrar l'amat. Molt desplac(desagradà) a l'amat e a l'amic ço(el) que deïa(deia) desamor; e multiplicaren(augmentaren) amor per ço que(per tal que) vencés e destruís desamor.

11 de juny del 2014

162

Per la especial amor que l'amic havia(tenia) a l'amat, amava lo bé comú sobre lo bé especial, per ço que comunament(per tal que conjuntament) fos son amat conegut, lloat, desirat(desitjat).

10 de juny del 2014

161

Demanaren al foll(boig) per quals senyals era conegut son amat. Respòs, e dix(Respongué, i digué) que per misericòrdia, pietat, estant en volentat(voluntat) essencialment, sens negú camiament(cap canvi).

9 de juny del 2014

160

En los secrets de l'amic són revelats los secrets de l'amat, e(i) en los secrets de l'amat són revelats los secrets de l'amic. E és qüestió qual(hom es pregunta quin) dels dos secrets és major ocasió(causa) de revelació.

7 de juny del 2014

6 de juny del 2014

5 de juny del 2014

156

Les noblees e els honraments(nobleses i els honors) e les bones obres de l'amat són tresors e riquees(riqueses) de l'amic; e lo tresor de l'amat són los pensaments, e els desigs, e els turments, e els plors, e els llanguiments(decaïments) que l'amic sosté per honrar e amar son amat.

4 de juny del 2014

155

Encontrà(Es trobà) l'amic un escuder qui anava consirós e(pensatiu i) era magre, descolorit e pobrement vestit; e saludà l'amic dient que Déus l'endreçàs(l’encaminés) a trobar son amat. E l'amic li demanà en què l'havia conegut. E l'escuder li dix(digué) que los uns secrets d'amors revelen los altres, e per açò han(per això tenen) coneixença, los amadors, los uns dels altres.

3 de juny del 2014

2 de juny del 2014

153

Tant plorà e(i) cridà l'amic a son amat, tro(fins) que l'amat davallà de les altees(alteses) sobiranes dels cels, e venc(vingué) en terra plorar(a plorar), e plànyer, e morir per amor, e per nodrir los hòmens(educar els homes) a amar, e a conèixer, lloar, sos honraments.

1 de juny del 2014