31 d’octubre del 2012

305

-Amat! En la tua granea(teva grandesa) fas grans mos desirers(els meus desitjos), e(i) mos pensaments e mos treballs. Con(Com) tant és gran que tota res(cosa) és gran que de tu ha membrança(té record), e enteniment e plaer; e ta granea fa poques totes coses qui són contra tos honraments(els teus honors) e manaments.

30 d’octubre del 2012

304

Alegrava's l'amic cor era(perquè existia) son amat, cor per son ésser és tot altre ésser esdevengut, e sostentat(i sostingut), e obligat, e sotsmès(sotmès) a honrar, servir l'ésser de son amat, qui per null(cap) ésser no pot ésser delit, ni encolpat(inculpat), ni minvat, ni crescut.

29 d’octubre del 2012

28 d’octubre del 2012

302

Clamava's(Es queixava) l'amic a son senyor de son amat, e(i) a son amat de son senyor. Deïen(Deien) lo senyor e l'amat: 
- Qui fa en nós departiment(distingeix entre nosaltres), qui som una cosa tan solament? 
Responia l'amic e deïa que pietat de senyor e tribulació per amat.

27 d’octubre del 2012

301

-Solaç est(Ets esbargiment), amat, de solaç; per què en tu assolaç mos(esbargeixo els meus) pensaments ab(amb) ton solaç qui és solaç e(i) confort de mos llanguiments(decaïments) e de mes tribulacions, qui són tribulades en ton solaç con(quan) no assolaces los innorants(ignorants) ab ton solaç e con los coneixents(coneixedors) de ton solaç no enamores pus fortment(més fortament) a honrar tos honraments(els teus honors).

26 d’octubre del 2012

300

-Amat, en lo carçre(la presó) d'amor me tens enamorat ab(amb) tes amors, qui m'han enamorat de tes amors, per tes amors e(i) en tes amors. Cor als no est, mas amors(Perquè no ets altra cosa que amor), en les quals me fas estar sol e ab companyia de tes amors, e de tos honraments(els teus honors). Car(Ja que) tu est sol en un sol, qui són(estic) solitari ab mos pensaments, con(com) la soliditat tua(teva solitud), sola en honors, m'haja sola a honrar e lloar ses valors sens temor dels desconeixements qui no t'han(et tenen) sol en llurs amors.

25 d’octubre del 2012

299

-Glòria est(ets), amat, de ma glòria, e ab ta(i amb la teva) glòria, e en la glòria, dónes glòria a ma glòria, qui ha(que té) glòria de ta glòria. Per la qual tua(teva) glòria me són(m’és) glòria, egualment(igualment), los treballs e los llanguiments(decaïments) qui em vénen per honrar ta glòria ab los plaers e els pensaments qui em vénen de ta glòria.

24 d’octubre del 2012

298

-Alt est(ets), amat, en tes altees(les teves alteses), a les quals exalces ma voluntat, exalçada en ton exalçament ab(amb) ta altea, qui exalça en mon remembrament(el meu record) mon enteniment, exalçat en ton exalçament, per conèixer tos honraments(els teus honors), e per ço que(i per tal que) la volentat n’haja(voluntat en tingui) exalçat enamorament, e la memòria n'haja alta remembrança(record).

23 d’octubre del 2012

297

- Amat - deïa(deia) l'amic -, a tu vaig, e en tu vaig, car m'apelles(perquè em crides). Contemplar vaig contemplació, ab(amb) contemplació de ta(la teva) contemplació. En ta virtut (sóc), e(i) ab ta virtut venc(vinc) a ta virtut, d'on prenc vertut(virtut). Salut-te(Et saludo) ab ta salutació, qui és ma salutació, en ta salutació, de la qual esper(espero) salutació perdurable en benedicció, en la qual beneït só en ma benedicció.

22 d’octubre del 2012

296

Cridava l'amat son amic, e(i) ell li responia dient: 
- Què et plau, amat, que ets ulls de mos ulls, e pensament de mos pensaments, e compliment(plenitud) de mos compliments, e amor de mes amors, e, encara, començament de mos començaments?

21 d’octubre del 2012

20 d’octubre del 2012

19 d’octubre del 2012

293

- Foll(Boig), saps què és viltat(vilesa)? 
Respòs(Respongué)

-Vils pensaments. 
- E(I) què és lleialtat? 
- Temor de mon amat, nada(nascuda) de caritat e de vergonya, qui(que) tem blasme de les gents. 
- E què és honrament(honor)? 
Respòs: 
- Cogitar(Meditar sobre) mon amat, e desirar(desitjar) e lloar sos honraments.

18 d’octubre del 2012

292

- Digues, foll(boig), has vist home qui sia orat(estigui boig)? 
Respòs(Respongué) que ell havia vist un bisbe qui havia(tenia) a sa taula molts anaps(recipients), e(i) moltes escudelles e talladors(ganivets) d'argent, e havia en sa cambra moltes vestedures(peces de vestit) e gran llit, e en ses caixes molts diners; e a la porta de son palau havia pocs pobres.

17 d’octubre del 2012

291

 - Digues, amador, què és valor? 
Respòs(Respongué) que lo contrari de la valor d'aquest món, la qual és desirada(desitjada) per los falses amadors vanaglorioses(vanagloriosos), qui volen valer havents(desvalor) desvalor, e(i) per ésser perseguidors de valor.

16 d’octubre del 2012

290

- Digues, foll(boig): qual(quina) cosa és major: o diferència, o concordança ? 
Respòs(Respongué) que, fora son amat, diferència era major en pluralitat, e(i) concordança en unitat, mas(però) en son amat eren eguals(iguals) en diferència e unitat.

15 d’octubre del 2012

289

Demanaren a l'amic qual cosa era major: o possibilitat, o impossibilitat. Respòs(Respongué) que possibilitat era major en creatura(creació), e(i) impossibilitat en son amat; con sia cosa que(perquè) possibilitat e potència se concorden, e impossibilitat e actualitat.

14 d’octubre del 2012

288

- Digues, foll(boig): en què comença saviea(saviesa)? 
Respòs(Respongué): 
- En fe e(i) en devoció, qui són escala on puja l'enteniment entendre(enteniment per entendre) los secrets de mon amat. - E fe e devoció, d'on han(tenen) començament? 
Respòs: 
- De mon amat, qui inlumina(il·lumina) fe e escalfa devoció.

13 d’octubre del 2012

287

- Digues, foll(boig): ¿en què has coneixença(de quina manera coneixes) que la fe catòlica sia vera(sigui vertadera), e(i) la creença dels jueus e dels sarraïns(seguidors de Mahoma) sien en falsetat e error? 
Respòs(Respongué): 
- En les deu condicions del Llibre del gentil e dels tres savis .

12 d’octubre del 2012

11 d’octubre del 2012

285

Veïa(Veia) l'amic que el món és creat, com sia(si fos) cosa que eternitat se convenga mills ab(concordés millor amb) son amat, qui és essència infinida(infinita) en granea e(grandesa i) en tota perfecció, que ab lo món, qui ha(té) quantitat finida. E per açò(això), en la justícia de son amat veïa l'amic que la eternitat de son amat cové(convé) ésser davant a temps e a quantitat finida.

10 d’octubre del 2012

284

- Digues, foll(boig): què és pecat? 
Respòs(Respongué): 
- Entenció(Intenció) girada e enversada(i capgirada) contra la final entenció e raó per què mon amat ha creades totes coses.

9 d’octubre del 2012

283

Bevia l'amic amor en la font de son amat, en la qual l'amat llavà(rentà) los peus a son amic, qui moltes vegades ha oblidats e(i) menyspreats sos honraments(els seus honors). Per què, lo món és en defalliment(decaïment).

8 d’octubre del 2012

282

Bastia e(i) obrava l'amic una bella ciutat on estegués son amat. Ab(Amb) amor, pensaments, plants(laments), plors e llanguiments(decaïments) la obrava; e ab plaers, esperança, devoció la ornava; e ab fe, justícia, prudència, fortitudo(fortalesa), temprança la guarnia.

7 d’octubre del 2012

281

- Preïca, foll, e(Predica, boig, i) digues paraules de ton amat. Plora, dejuna! 
Renuncià al món l'amic, e anà cercar son amat ab(amb) amor, e lloava-lo en aquells llocs on era deshonrat.

6 d’octubre del 2012

280

Demanaren a l'amic si volia vendre son desirer(el seu desig), e(i) ell respòs(respongué) que venut l'havia a son amat per un tal diner que tot lo món ne poria(podria) ésser comprat.

5 d’octubre del 2012

279

Demanava l'amat a les gents si havien vist son amic, e(i) ells demanaren-li les calitats de son amic; e l'amat dix(digué) que son amic era ardit, temerós, ric e pobre, alegre, trist, consirós(pensatiu), e llanguia tots jorns(defallia cada dia) per sa amor.

4 d’octubre del 2012

278

Nodria l'amat son amic a amar, e(i) amor ensenyava-li a perillar; e paciència l'adoctrinava con sostengués(sobre com sostenir) treballs per la amor d'aquell a qui s'és donat per servidor.

3 d’octubre del 2012

277

L'amat e(i) amor vengren veer(a veure) l'amic qui dormia. L'amat cridà a son amic, e amor lo despertà. E l'amic obeí a amor, e respòs(respongué) a son amat.

2 d’octubre del 2012

276

Ab llàgremes(Amb llàgrimes) de sos ulls recontava l'amic la passió e(i) la dolor que son amat sostenc(sostingué) per sa amor; e ab tristícia(tristesa), pensaments, escrivia les paraules que deïa(deia); e ab misericòrdia, esperança, se conhortava(es consolava).

1 d’octubre del 2012

275

Demanaren perdó a l'amic per amor de son amat; e(i) l'amic, no tan solament perdonà, ans(sinó que) los donà si mateix e sos béns.