29 de gener de 2015

29

Desobeí l'amic son amat, e(i) plorà l'amic. E l'amat venc morir(vingué a morir) en la gonella(túnica) de son amic, per ço que(per tal que) l'amic recobràs ço(el) que havia perdut; e donà-li major do que cell(aquell) que perdut havia.

28 de gener de 2015

27 de gener de 2015

27

Hac(Tingué) sòn l'amic, qui molt havia treballat en cercar son amat; e(i) hac paor(por) que no oblidàs(oblidés) son amat. E plorà, per ço que no s'adormís(per tal de no adormir-se), ni son amat no fos absent a son remembrament(record).

26 de gener de 2015

26

Cantava l'aucell(ocell) en lo verger(hort [o jardí]) de l'amat, e venc(i vingué) l'amic, qui dix(digué) a l'aucell: 
- Si no ens entenem per llenguatge, entenam-nos(entenguem-nos) per amor; cor(perquè) en lo teu cant se representa a mos(als meus) ulls mon amat.

25 de gener de 2015

25

Cantaven los aucells(ocells) l'alba, e(i) despertà's l'amic, qui és l'alba; e los aucells feniren(finiren) llur cant, e l'amic morí per l'amat, en l'alba.

24 de gener de 2015

24

Digueren a l'amic: 
- On vas? 
- Venc(Vinc) de mon amat. 
- On vens? 
- Vaig a mon amat. 
- Quant estaràs ab(amb) ton amat? 
- Aitan(Tant) de temps con(com) seran en ell los meus pensaments.

20 de gener de 2015

20

Sospirs e(i) plors vengren a jutjament(vingueren a judici) a l'amat, e demanaren-li per lo qual(quin) se sentia amat pus fortment(més fortament). Jutjà l'amat que els sospirs són pus prop a amor, e los plors als ulls.

16 de gener de 2015

16

Enfre(entre) temor e(i) esperança ha fet hostal amor, on viu de pensaments e mor per oblidaments con(oblits com [de la mateixa manera que]) los fonaments són sobre los delits d'aquest món.

14 de gener de 2015

13 de gener de 2015

13

Encercava(Procurava de trobar) l'amic qui recontàs(narrés) a son amat con(com) ell per sa amor sostenia greus treballs e(i) moria; e atrobà son amat qui lligia en un llibre on eren escrites totes les llangors(manques persistents de vitalitat) que amor li donava per son amat, e tots los grats que n’havia([ i totes les] satisfaccions que n’obtenia).

12 de gener de 2015

12

- Digues, foll(boig) per amor, ¿e(i) qual cosa és pus(més) visible: o l'amat en l'amic, o l'amic en l'amat? 
Respòs(Respongué), e dix(digué) que l'amat és vist per amors, e l'amic per sospirs e per plors, e treballs e dolors.

11 de gener de 2015

11

- Amic foll(boig), ¿per què destruus(destrueixes) ta persona e despens(gastes) tos diners, e lleixes(i deixes) los delits d'aquest món e vas menyspreat enfre(entre) les gents? 
Respòs(Respongué): 
- Per honrar los honraments(els honors) de mon amat, qui per més hòmens(homes) és desamat, deshonrat, que honrat e amat.

9 de gener de 2015

9

Dix(Digué) l'amat a l'amic: 
- Saps, encara, què és amor?
Respòs(Respongué): 
- Si no sabés que és amor, sabera(sabria) què és treball, tristícia, e(i) dolor?

7 de gener de 2015

7

Temptà l'amat son amic si amava perfetament; e(i) demanà-li de què era la diferència qui és enfre(entre) presència e absència d'amat. Respòs(Respongué) l'amic: 
- D'innorància(ignorància) e oblidament, coneixença e remembrament(record).
Demanà l'amat a l'amic: 
- Hoc, per ço cor enfre(Sí, perquè entre) los treballs e(i) els plaers que em dónes, no en faç(faig) diferència.

6 de gener de 2015

6

Temptà l'amat son amic si amava perfetament; e(i) demanà-li de què era la diferència qui és enfre(entre) presència e absència d'amat. Respòs(Respongué) l'amic: 
- D'innorància(ignorància) e oblidament, coneixença e remembrament(record).

5 de gener de 2015

5

Dix(Digué) l'amic a l'amat: 
- Tu qui umples(omples) lo sol de resplandor, umple mon cor d'amor. 
Respòs(Respongué) l'amat: 
- Sens compliment(plenitud) d'amor no foren tos(els teus) ulls en plor, ni tu vengut(vingut) en est(aquest) lloc veer(a veure) ton amador.

4 de gener de 2015

4

Plorava l'amic, e deïa(deia): 
- ¿Tro(Fins) a quant de temps cessaran tenebres en lo món, per ço que cessen les carreres infernals(per tal que desapareguin els camins infernals)? Ni l'aigua, qui ha en costuma que descórrega a enjús(que té el costum de discórrer cap avall), ¿quan serà l'hora que haja natura de pujar a ensús(amunt)? Ni els innocents, quan seran més que els colpables? Ah! quan se gabarà(es lloarà) l'amic que muira(mori) per son amat? Ni l'amat ¿quan veurà son amic llanguir(patir persistentment manca de vitalitat) per sa amor?

3 de gener de 2015

3

Ajuntaren-se molts amadors a amar un amat qui els abundava(omplia a vessar) tots d'amors; e cascú havia per cabal(cadascun tenia com a única possessió) son amat e sos pensaments agradables, per los quals sentien plaents tribulacions(pertorbacions).

2 de gener de 2015

1 de gener de 2015

1

Demanà l'amic a son amat si havia en ell nulla(cap) cosa romasa(perdurable) a amar; e(i) l'amat respòs(respongué) que ço(això) per què la amor de l'amic podia muntiplicar(augmentar), era a amar.

Del pròleg

Blanquerna estava en oració e(i) considerava la manera segons la qual contemplava Déu e ses virtuts; e con(quan) havia finida sa oració, escrivia ço(això) en què havia contemplat Déu. E açò faïa tots jorns(feia cada dia); e mudava(canviava) en sa oració novelles raons, per tal que de diverses maneres e de moltes componés lo Llibre de amic e amat, e que aquelles maneres fossen breus, e que en breu temps la ànima ne(en) pogués moltes decórrer. 

E en la benedicció de Déu, Blanquerna començà son llibre, lo qual departí(dividí) en aitants verses con ha dies en l'any(tants versicles com dies té l'any). E cascú(cada) vers basta a tot un dia a contemplar Déu, segons la Art del Llibre de contemplació.