30 de novembre del 2013

29 de novembre del 2013

333

Comprà l'amic un dia de plors per altre dia de pensaments, e(i) vené un dia d'amors per altre de tribulacions; e muntiplicaren ses amors e sos(augmentaren els seus amors i els seus) pensaments.

28 de novembre del 2013

332

L'amic, ab sa(amb la seva) imaginació, pintava e(i) formava les faiçons(formes) de son amat en les coses corporals, e ab son enteniment les polia en les coses esperituals(espirituals), e ab volentat(voluntat) les adorava en totes creatures(criatures).

26 de novembre del 2013

330

Ixen(Sorgeixen) amors d'amors, e(i) pensaments de llanguiments(decaïments), e plors de llanguiments; e entren amors en amors, e pensaments en plors, e llanguiments en sospirs. E l'amat esguarda's son amic, qui ha(té) per sa amor totes aquestes tribulacions.

25 de novembre del 2013

329

On pus(més) estretes són les vies(els camins) on l'amic va a son amat, pus amples són les amors; e(i) on pus estretes són les amors, pus amples són les vies. E per açò(per això) en totes maneres ha(té) l'amic, per son amat, amors e treballs, e llanguiments(decaïments), e plaers, e consolacions.

24 de novembre del 2013

328

Pujava l'amic los poders de sa ànima, per escala de humanitat, gloriejar la divina natura; e(i) per la divinal natura davallava los poders de sa ànima per gloriejar en la humana natura de son amat.

23 de novembre del 2013

327

- Pregaven Nostra Dona e(i) los àngels, e els sants de glòria, mon amat; e con remembré(quan vaig recordar) la error en què el món és per desconeixença, membré gran la justícia de mon amat, e gran la desconeixença de sos(dels seus) enemics.
d

22 de novembre del 2013

326

Hac(Tingué) l'amat, per sa perfecció, misericòrdia de son amic, e(i) sí hac per les necessitats de son amic. E fo questió per qual(hom es preguntava per quina) de les dues raons l'amat perdonà pus fortment les colpes(més fortament les culpes) de son amic.

21 de novembre del 2013

20 de novembre del 2013

324

- No ha(fa) mon amat diferència en humilitat, humil, humiliat, cor(perquè) tot és humilitat en pura actualitat. E per açò(I per això) l'amic reprèn ergull(orgull), qui vol pujar a son amat aquells qui en est(aquest) món la humilitat de mon amat ha tant honrat; e ergull los ha vestits de hipocresia, vanaglòria, vanitats.

19 de novembre del 2013

323

- Amat! Si tu ajudes als hòmens justs(homes justos), de llurs mortals enemics, ajuda a muntiplicar mos(augmentar els meus) pensaments en desirar tes honors(desitjar els teus honors); e(i) si tu ajudes als hòmens injusts, con(quan) recobren justícia, ajuda al teu amic com faça de ta volentat(perquè faci de la teva voluntat) sacrifici a ta llaor(la teva lloança), e de son cos, a testimoni d'amor per via de martire(martiri).

18 de novembre del 2013

322

- Amat qui em fas amar! Si no m'ajudes, per què em volguist cercar(volgueres trobar)? Ni per què per mi portest(portares) tantes llangors(abatiments), ni sostenguist(suportares) tan greu passió? Pus(Ja que) tant m'has ajudat a exalçar, ajuda'm, amat, a davallar, a membrar(recordar), aïrar mes colpes e mos(odiar les meves culpes i els meus) defalliments, per ço que mills mos(per tal que millor els meus) pensaments pusquen(puguin) pujar a desirar(desitjar), honrar, lloar tes valors.

17 de novembre del 2013

321

- Amat, qui en un nom est(ets) nomenat hom e(home i) Déu! En aquell nom, Jesucrist, te vol ma volentat(la meva voluntat) home e Déu; e si tu, amat, has tant honrat ton amic sens sos(sense els seus) mèrits, en nomenar e voler ton nom, ¿per què no honres tants hòmens innorables(homes ignorants) qui escientalment no són estats tant colpables(sàviament no han estat tan culpables) al teu nom, Jesucrist, con(com) és estat lo teu amic?

14 de novembre del 2013

318

- Amat qui em fas amar! Si no m'ajudes, per què em volguist cercar(volgueres trobar)? Ni per què per mi portest(portares) tantes llangors(abatiments), ni sostenguist(suportares) tan greu passió? Pus(Ja que) tant m'has ajudat a exalçar, ajuda'm, amat, a davallar, a membrar(recordar), aïrar mes colpes e mos(odiar les meves culpes i els meus) defalliments, per ço que mills mos(per tal que millor els meus) pensaments pusquen(puguin) pujar a desirar(desitjar), honrar, lloar tes valors.

13 de novembre del 2013

317

- Amat qui em fas amar! Si no m'ajudes, per què em volguist cercar(volgueres trobar)? Ni per què per mi portest(portares) tantes llangors(abatiments), ni sostenguist(suportares) tan greu passió? Pus(Ja que) tant m'has ajudat a exalçar, ajuda'm, amat, a davallar, a membrar(recordar), aïrar mes colpes e mos(odiar les meves culpes i els meus) defalliments, per ço que mills mos(per tal que millor els meus) pensaments pusquen(puguin) pujar a desirar(desitjar), honrar, lloar tes valors.

12 de novembre del 2013

316

- Posat m'has, amat, enfre(entre) mon mal e(i) ton bé. A la tua(teva) part sia(hi hagi) pietat, misericòrdia, paciència, humilitat, perdó, ajuda e restaurament; a la mia part sia contricció(penediment), perseverança, membrança(memòria), ab(amb) sospirs, llàgremes(llàgrimes) e plors de la tua santa passió.

11 de novembre del 2013

10 de novembre del 2013

314

Per les carreres(camins) de vegetació e(i) de sentiment, e de imaginació, e de enteniment, volentat(voluntat), anava l'amic cercar son amat; e en aquelles carreres havia(tenia) l'amic perills e llanguiments(decaïments) per son amat, per ço que exalçàs(per tal que exalcés) son enteniment e sa volentat a son amat, qui vol que els seus amadors l'entenen(l’entenguin) e l'amen altament.

9 de novembre del 2013

313

Creà l'amat e(i) destruí l'amic. Jutjà l'amat, plorà l'amic. Recrea l'amat, glorià(glorificà) a l'amic. Fení(Finí) l'amat sa operació, e romàs(romangué) l'amic eternalment en companyia de son amat.

8 de novembre del 2013

312

- Anc ver no fo ço en què mon amat no fo(Mai no ha estat veritat que el meu amat no hagi existit), e(i) fals és ço en què mon amat no és, e fals serà ço en què mon amat no serà. E per açò(això), de necessitat és que sia(sigui) veritat tot quant serà, ni fo, ni és, si mon amat hi és; e per açò fals és qui és enver(vers) on mon amat no és, sens(sense) que no se'n segueix contradicció.

7 de novembre del 2013

311

- Amat: veritat visita la contricció(el penediment) de mon cor, e(i) puja aigua a mos(als meus) ulls con(quan) ma volentat la ama. E car(ja que) la tua(teva) veritat és sobirana, puja veritat çajús(aquí baix) ma volentat, a honrar tos honraments(els teus honors), e davalla-la a desamar mos defalliments(les meves faltes).

6 de novembre del 2013

310

- Lo teu poder, amat, me pot salvar per benignitat, pietat e(i) perdó, e pot-me damnar(condemnar) per justícia e per colpes de mes falliments(culpes dels meus pecats). Complesca(Que compleixi) ton poder ton voler en mi; cor(perquè) tot és compliment(plenitud), sia que em dons(ja sigui que em donis) salvació o damnament.

5 de novembre del 2013

309

- Si tu, amat, saps mi(saps que sóc) pecador, sí et fas tu piadós e(i) perdonador. E cor ço(perquè això) que saps en tu és mellor(millor) que mi(jo), doncs jo sé en tu perdó e amor, pus(més) que tu fas saber a mi contricció(penediment), e dolor, e desirer(desig) de pendre(prendre) mort per lloar ta valor.

4 de novembre del 2013

308

- Sobirà bé és lo bé de mon amat, qui és bé de mon bé; car(ja que) és bé, mon amat sens altre bé; cor(perquè) si no ho fos, mon bé fóra d'altre bé sobirà. E(I) cor no ho és, sia(sigui) doncs tot lo meu bé despès en esta vida, a honrar lo sobirà bé, cor enaixí cové(així convé).

3 de novembre del 2013

307

- Lo meu amat és un, e(i) en sa unitat s'uneixen en una volentat(voluntat) mos pensaments e mes amors; e la unitat de mon amat abasta a totes unitats e a totes pluralitats; e la pluralitat qui és en mon amat abasta a totes unitats e pluralitats.

2 de novembre del 2013

306

- Eternalment comença, e(i) ha començat, e començarà mon amat; e eternalment no comença, ni ha començat, ni començarà. E aquests començaments no són contradicció en mon amat, per ço cor(perquè) és eternal, e ha(té) en si unitat e trinitat.

1 de novembre del 2013

305

-Amat! En la tua granea(teva grandesa) fas grans mos desirers(els meus desitjos), e(i) mos pensaments e mos treballs. Con(Com) tant és gran que tota res(cosa) és gran que de tu ha membrança(té record), e enteniment e plaer; e ta granea fa poques totes coses qui són contra tos honraments(els teus honors) e manaments.