30 de novembre del 2011

334

Oïa l'amic paraules de son amat, en les quals lo veïa son enteniment, per ço cor la volentat havia plaer d'aquell oïment; e lo remembrament membrava les virtuts de son amat, e los seus prometiments.

29 de novembre del 2011

333

Era l'amic en terra estranya, e oblidà son amat, e enyorà's de son senyor, e sa muller, e sos infants, e de sos amics. Mas retornà remembrar son amat, per ço que fos consolat e que la sua estranyedat no li donàs enyorament ni marriment.

28 de novembre del 2011

332

Comprà l'amic un dia de plors per altre dia de pensaments, e vené un dia d'amors per altre de tribulacions; e muntiplicaren ses amors e sos pensaments.

27 de novembre del 2011

331

L'amic, ab sa imaginació, pintava e formava les faiçons de son amat en les coses corporals, e ab son enteniment les polia en les coses esperituals, e ab volentat les adorava en totes creatures.

26 de novembre del 2011

330

Tranuitaren e faïen romeries e pelegrinacions los desirers e els remembraments de l'amic en les noblees de son amat, e aportaven a l'amic faiçons, e omplien son enteniment de resplandor, per la qual la volentat muntiplicava ses amors.

25 de novembre del 2011

329

Ixen amors d'amors, e pensaments de llanguiments, e plors de llanguiments; e entren amors en amors, e pensaments en plors, e llanguiments en sospirs. E l'amat esguarda's son amic, qui ha per sa amor totes aquestes tribulacions.

24 de novembre del 2011

328

On pus estretes són les vies on l'amic va a son amat, pus amples són les amors; e on pus estretes són les amors, pus amples són les vies. E per açò en totes maneres ha l'amic, per son amat, amors e treballs, e llanguiments, e plaers, e consolacions.

23 de novembre del 2011

327

Pujava l'amic los poders de sa ànima, per escala de humanitat, gloriejar la divina natura; e per la divinal natura davallava los poders de sa ànima per gloriejar en la humana natura de son amat.

22 de novembre del 2011

326

- Pregaven Nostra Dona e los àngels, e els sants de glòria, mon amat; e con remembré la error en què el món és per desconeixença, membré gran la justícia de mon amat, e gran la desconeixença de sos enemics.

21 de novembre del 2011

325

Hac l'amat, per sa perfecció, misericòrdia de son amic, e sí hac per les necessitats de son amic. E fo questió per qual de les dues raons l'amat perdonà pus fortment les colpes de son amic.

20 de novembre del 2011

324

Humilitat ha humiliat l'amat a l'amic, per contricció; e sí es féu per devoció. E és questió en qual d'ambdues l'amat fos pus fortment humiliat a l'amic.

19 de novembre del 2011

323

- No ha mon amat diferència en humilitat, humil, humiliat, cor tot és humilitat en pura actualitat. E per açò l'amic reprèn ergull, qui vol pujar a son amat aquells qui en est món la humilitat de mon amat a tant honrat; e ergull los ha vestits de hipocresia, vanaglòria, vanitats.

18 de novembre del 2011

322

- Amat! Si tu ajudes als hòmens justs, de llurs mortals enemics, ajuda a muntiplicar mos pensaments en desirar tes honors; e si tu ajudes als hòmens injusts, con recobren justícia, ajuda al teu amic com faça de ta volentat sacrifici a ta llaor, e de son cos, a testimoni d'amor per via de martire.

17 de novembre del 2011

321

Plorava l'amic, e deïa a son amat aquestes paraules: 
- Amat! No fuist anc avar ni cobeu al teu amic, en donar ésser ni en recrear-lo, ni en donar-li moltes creatures a son servii. Doncs, ¿d'on vendria, amat, que tu, qui est sobirana llibertat, fosses avar a ton amic, de plors, pensaments, llanguiments, saviea e amors, a honrar tes honors? E per açò, amat, lo teu amic te demana vida llonga, per tal que pusca reebre de tu molts dels dons damunt dits.

16 de novembre del 2011

320

- Amat, qui en un nom est nomenat hom e Déu! En aquell nom, Jesucrist, te vol ma volentat home e Déu; e si tu, amat, has tant honrat ton amic sens sos mèrits, en nomenar e voler ton nom, ¿per què no honres tants hòmens innorables qui escientalment no són estats tant colpables al teu nom, Jesucrist, con és estat lo teu amic?

15 de novembre del 2011

319

- Amat! Anc de tu en ton amic no venc colpa ni falliment, ni en ton amic compliment sens ton do e perdó. E doncs, pus l'amic t'ha en aital possessió, no l'hages en oblit en ses tribulacions ni en son perillament.

14 de novembre del 2011

318

- En aquesta llibertat has, amat, perillada ma volentat. Amat! En aquest perill deus remembrar ton amic, qui de sa volentat franca trau servitut a lloar tes honors e a muntiplicar en son cos llanguiments e plors.

13 de novembre del 2011

317

- Mon voler has fet franc a amar, amat, tos honraments, e a menysprear tes valors, per ço que pusques a mon voler muntiplicar tes amors.

12 de novembre del 2011

316

- Amat qui em fas amar! Si no m'ajudes, per què em volguist cercar? Ni per què per mi portest tantes llangors, ni sostenguist tan greu passió? Pus tant m'has ajudat a exalçar, ajuda'm, amat, a davallar, a membrar, aïrar mes colpes e mos defalliments, per ço que mills mos pensaments pusquen pujar a desirar, honrar, lloar tes valors.

11 de novembre del 2011

315

- Posat m'has, amat, enfre mon mal e ton bé. A la tua part sia pietat, misericòrdia, paciència, humilitat, perdó, ajuda e restaurament; a la mia part sia contricció, perseverança, membrança, ab sospirs, llàgremes e plors de la tua santa passió.

10 de novembre del 2011

314

Mou-se l'amic a ésser per l'acabament de son amat, e mou-se a no ésser per son defalliment. E per açò és qüestió qual dels dos moviments ha major apoderament en l'amic, naturalment.

9 de novembre del 2011

313

Per les carreres de vegetació e de sentiment, e de imaginació, e de enteniment, volentat, anava l'amic cercar son amat; e en aquelles carreres havia l'amic perills e llanguiments per son amat, per ço que exalçàs son enteniment e sa volentat a son amat, qui vol que els seus amadors l'entenen e l'amen altament.

8 de novembre del 2011

312

Creà l'amat e destruí l'amic. Jutjà l'amat, plorà l'amic. Recrea l'amat, glorià a l'amic. Fení l'amat sa operació, e romàs l'amic eternalment en companyia de son amat.

7 de novembre del 2011

311

- Anc ver no fo ço en què mon amat no fo, e fals és ço en què mon amat no és, e fals serà ço en què mon amat no serà. E per açò, de necessitat és que sia veritat tot quant serà, ni fo, ni és, si mon amat hi és; e per açò fals és qui és enver on mon amat no és, sens que no se'n segueix contradicció.

6 de novembre del 2011

310

- Amat: veritat visita la contricció de mon cor, e puja aigua a mos ulls con ma volentat la ama. E car la tua veritat és sobirana, puja veritat çajús ma volentat, a honrar tos honraments, e davalla-la a desamar mos defalliments.

5 de novembre del 2011

309

- Lo teu poder, amat, me pot salvar per benignitat, pietat e perdó, e pot-me damnar per justícia e per colpes de mes falliments. Complesca ton poder ton voler en mi; cor tot és compliment, sia que em dons salvació o damnament.

4 de novembre del 2011

308

- Sí tu, amat, saps mi pecador, si et fas tu piadós e perdonador. E cor ço que saps en tu és mellor que mi, doncs jo sé en tu perdó e amor, pus que tu fas saber a mi contricció, e dolor, e desirer de pendre mort per lloar ta valor.

3 de novembre del 2011

307

- Sobirà bé és lo bé de mon amat, qui és bé de mon bé; car és bé, mon amat sens altre bé; cor si no ho fos, mon bé fóra d'altre bé sobirà. E cor no ho és, sia doncs tot lo meu bé despès en esta vida, a honrar lo sobirà bé, cor enaixí cové.

2 de novembre del 2011

306

- Lo meu amat és un, e en sa unitat s'uneixen en una volentat mos pensaments e mes amors; e la unitat de mon amat abasta a totes unitats e a totes pluralitats; e la pluralitat qui és en mon amat abasta a totes unitats e pluralitats.

1 de novembre del 2011

305

- Eternalment comença, e ha començat, e començarà mon amat; e eternalment no comença, ni ha començat, ni començarà. E aquests començaments no són contradicció en mon amat, per ço cor és eternal, e ha en si unitat e trinitat.