31 d’agost del 2012

244

Turmentava amor l'amic per lo qual turment plorava e planyia(i es lamentava) l'amic. Cridava'l son amat que s'acostàs(s’acostés) a ell per ço que sanàs(per tal de sanar-lo). On, pus(Com més) l'amic a son amat s'acostava, pus fortment amor lo turmentava, cor(perquè) més d'amor sentia. E cor més de plaers sentia on més amava, pus fortment l'amat de sos llanguiments(dels seus decaïments) lo sanava.

30 d’agost del 2012

29 d’agost del 2012

242


Respòs(Respongué): - De pensaments, e(i) de desirar(desitjar), adorar, treballar, perseverança. 
- E d'on has(obtens) totes aquestes coses? 
Respòs: 
- D'amor. 
- E d'on has amor? 
- De mon amat. 
- E d'on has ton amat? 
- De si mateix tan solament.

28 d’agost del 2012

241

Deïa(Deia) l'amic que ciència infusa venia de volentat(voluntat), devoció, oració, e(i) ciència adquisita(adquirida) venia de estudi, enteniment. E per açò és qüestió(per això hom es pregunta) qual ciència és pus tost(més primerenca) en l'amic, ni qual és pus agradable, ni qual és major en l'amic.

27 d’agost del 2012

240

Adormí's l'amic e(i) morí amor, car(ja que) no hac de què visqués(tingué de què viure). Despertà's l'amic e reviscolà amor en los pensaments que l'amic tramès(transmeté) a son amat.

26 d’agost del 2012

239


- Digues, foll(boig), ¿qual feix és pus(més) feixuc e(i) pus greu: o treballs per amor, o treballs per desamor? 
Respòs(Respongué) que ho demanàs(demanés) als hòmens(homes) qui fan penitència per amor de son amat o per temor dels turments infernals.

25 d’agost del 2012

238

Demanaren a l'amat qui era son amic. Respòs(Respongué) que aquell qui per honrar e(i) lloar sos honraments(els seus honors) no dubtava nulles coses(de res), e qui a totes coses renunciava per obeir sos manaments e sos consells.

23 d’agost del 2012

236

- Digues, foll(boig), què és amor? 
Respòs(Respongué): 
- Amor és concordança de tesòrica e(teoria i) de pràtica a una fi, a la qual se mou lo compliment de la volentat(voluntat) de l'amic, per ço que faça(per tal que faci) a les gents honrar e servir son amat. 
E és qüestió(I hom es pregunta) si la fi cové pus fortment ab(combina més fortament amb) la volentat de l'amic qui desija(desitja) ésser ab son amat.

22 d’agost del 2012

235

Amor és mar tribulada d'ondes e(d’onades i) de vents, qui no ha port ni ribatge. Pereix(Mor) l'amic en la mar, e en son perill pereixen sos turments e neixen sos compliments(i neix la seva plenitud).

21 d’agost del 2012

234

Asoliava's(S’aïllava) l'amic, e(i) acompanyaven son cor pensaments, e sos ulls llàgremes e plors, e son cos afliccions e dejunis. E con(quan) l'amic tornava en la companyia de les gents, desemparaven-lo totes les coses damunt dites, e estava l'amic tot sol enfre(entre) les gents.

20 d’agost del 2012

233

Los senyals de les amors que l'amic ha(té) a son amat són, en lo començament, plors, e(i) en lo mig tribulacions, e en la fi mort. E per aquells senyals l'amic preïca(predica) los amadors de son amat.

19 d’agost del 2012

232

Mesclà amor los treballs e(i) els plaers en los pensaments de l'amic; e clamaren-se los plaers, d'aquell mesclament, e acusaren amor a l'amat; e feniren e deliren(moriren i desaparegueren) los plaers, con(quan) l'amat los hac departits(els hagué separat) dels turments que amor dóna a sos amadors.

18 d’agost del 2012

231

Venc(Vingué) l'amat albergar(a albelgar-se) a l'hostal de son amic, e(i) féu-li son amic llit de pensaments; e servien-li sospirs e plors. E pagà l'amat son hostal, de remembraments(amb records).

17 d’agost del 2012

230

En lo cor de l'amic s'ajusten(es troben) los nobles capteniments(comportaments) de l'amat, e muntipliquen(i augmenten) los pensaments e els treballs en l'amic, lo qual fóra finit e mort si l'amat muntiplicàs en los pensaments de l'amic pus de sos honraments(més que els seus honors).

16 d’agost del 2012

229

Deïa(Deia) l'amic a son amat: 
- Amable amat! Tu has mos(els meus) ulls acostumats e nodrits a veer(i alimentats per veure), e mes orelles a oir, tos honraments(els teus honors); e per açò(per això) és acostumat mon cor a pensaments, per los quals has acostumat mos ulls a plorar e mon cos a llanguir(consumir-se). Respòs(Respongué) l'amat a l'amic, e dix(digué) que sens(sense) aitals costumes e nodriments no fóra escrit en lo llibre son nom, en lo qual són escrits tots aquells qui vénen a eternal benedicció, e són delits(esborrats) llurs noms del llibre on són escrits aquells qui van a eternal maledicció.

15 d’agost del 2012

228

Deïa(Deia) l'amic:
- No es cuid(preocupi) mon amat que jo sia departit a(m’allunyi per) amar altre amat; cor(perquè) amor m'ha ajustat(conduït) a amar un amat tan solament.
Respòs l'amat, e dix(i digué):
- No es cuid mon amic que jo sia amat e servit per ell tan solament, ans he(perquè, contràriament, tinc) molts amadors per qui són(sóc) amat pus(més) fortament e pus llongament(llargament) que per sa amor.

14 d’agost del 2012

227

Partí's volentat(la voluntat) de l'amic e(i) donà's a l'amat; e l'amat mès(posà) en presó la volentat en l'amic, per ço que(per tal que) fos per ell amat e servit.

12 d’agost del 2012

225

Veïns de l'amic són los bells capteniments(les belles conductes) de l'amat, e(i) los veïns de l'amat son los capteniments de son amic, e los treballs e els plors que sosté per amor.

11 d’agost del 2012

224

Qüestió fo(Hom es preguntava) si amor era pus(més) prop a pensament o a paciència. Solvé(Trobà resposta) l'amic la qüestió, e dix(i digué) que amor és engenrada en los pensaments, e és sostentada(sostinguda) en la paciència.

9 d’agost del 2012

222

Amor se donava a qui es volia, e car(i ja que) a molts hòmens(homes) no es donava e los amadors fortment(fortament, intensament) no enamorava, pus(més) n'havia llibertat; per açò(per això) l'amic, d'amor se clamava e amor acusava a son amat. Mas(Però) amor s'escusava dient que ella no era contra franca volentat, per ço cor(perquè) gran mèrit e gran glòria desirava(desitjava) a sos amadors.

7 d’agost del 2012

220

Comprà l'amat ab sos honraments(amb el seu honor) un home esclau e sotsmès(i sotmès) a pensaments, llanguiments(decaïments), sospirs e plors, e demanà-li què menjava ni bevia. Respòs(Respongué) que ço que(el que) ell volia. Demanà-li què vestia. Respòs que ço que ell volia. Dix(Digué) l'amat: 


Respòs que serf e sotsmès no ha(té) altre voler mas(més que) obeir a son senyor e son amat.

6 d’agost del 2012

219

Lloava l'amic son amat, e deïa(i deia) que ell havia traspassat on, cor(ja que) ell és lla(allà) on no pot atènyer on. E per açò con(per això quan) denamaren a l'amic on era son amat, respòs(respongué): 

- És-, mas(però) no es sabia on; emperò sabia que son amat és en son remembrament(record).

5 d’agost del 2012

218

Encontrà(Es trobà) l'amic son amat, e viu-lo(i el va veure) molt noble e poderós, e digne de tot honrament; e dix-li(li digué) que fortment(fortament) se meravellava de les gents, qui tan poc l'amaven, e el coneixien e l'honraven, con ell ne(de manera que ell en fos) tan digne. E l'amat li respòs(respongué) dient que ell havia pres molt gran engan en ço que havia creat home per ço que en fos(desil·lusió perquè havia creat l’home per ser) amat, conegut, honrat, e de mil hòmens(homes), los cent lo temien e l'amaven tan solament, e de los cent, los noranta lo temien per ço que(perquè) no els donàs(donés) pena, e los deu l'amaven per ço que els donàs glòria; e no era quaix(gairebé) qui l'amàs per sa bonea e sa nobilitat(l’estimés per la seva bondat i la seva noblesa). Con(Quan) l'amic oí aquestes paraules, plorà fortment en(per) la deshonor de son amat, e dix: 

- Amat, qui tant has donat a home e tant l'has honrat, per què home ha tant tu(et té tant) en oblit?

4 d’agost del 2012

217

Feria l'amat lo cor de son amic ab vergues(amb branques primes i llises) d'amor per ço que li faés(per tal de fer-li) amar l'arbre d'on l'amat collí les vergues ab(amb) què fer sos amadors, en lo qual arbre soferí(arbre en el qual sofrí) mort, e llangors(i abatiments) e deshonors per restaurar a amor los amadors que perduts havia.

1 d’agost del 2012

214

Si no abasta l'amor de l'amic a moure son amat a pietat e(i) a perdó, abasta l'amor de l'amat a donar a ses creatures(criatures) gràcia e benedicció.