31 d’octubre de 2014

304

Alegrava's l'amic cor era(perquè existia) son amat, cor per son ésser és tot altre ésser esdevengut, e sostentat(i sostingut), e obligat, e sotsmès(sotmès) a honrar, servir l'ésser de son amat, qui per null(cap) ésser no pot ésser delit, ni encolpat(inculpat), ni minvat, ni crescut.

30 d’octubre de 2014

29 d’octubre de 2014

302

Clamava's(Es queixava) l'amic a son senyor de son amat, e(i) a son amat de son senyor. Deïen(Deien) lo senyor e l'amat: 
- Qui fa en nós departiment(distingeix entre nosaltres), qui som una cosa tan solament? 
Responia l'amic e deïa que pietat de senyor e tribulació per amat.

28 d’octubre de 2014

301

-Solaç est(Ets esbargiment), amat, de solaç; per què en tu assolaç mos(esbargeixo els meus) pensaments ab(amb) ton solaç qui és solaç e(i) confort de mos llanguiments(decaïments) e de mes tribulacions, qui són tribulades en ton solaç con(quan) no assolaces los innorants(ignorants) ab ton solaç e con los coneixents(coneixedors) de ton solaç no enamores pus fortment(més fortament) a honrar tos honraments(els teus honors).

27 d’octubre de 2014

300

-Amat, en lo carçre(la presó) d'amor me tens enamorat ab(amb) tes amors, qui m'han enamorat de tes amors, per tes amors e(i) en tes amors. Cor als no est, mas amors(Perquè no ets altra cosa que amor), en les quals me fas estar sol e ab companyia de tes amors, e de tos honraments(els teus honors). Car(Ja que) tu est sol en un sol, qui són(estic) solitari ab mos pensaments, con(com) la soliditat tua(teva solitud), sola en honors, m'haja sola a honrar e lloar ses valors sens temor dels desconeixements qui no t'han(et tenen) sol en llurs amors.

26 d’octubre de 2014

299

-Glòria est(ets), amat, de ma glòria, e ab ta(i amb la teva) glòria, e en la glòria, dónes glòria a ma glòria, qui ha(que té) glòria de ta glòria. Per la qual tua(teva) glòria me són(m’és) glòria, egualment(igualment), los treballs e los llanguiments(decaïments) qui em vénen per honrar ta glòria ab los plaers e els pensaments qui em vénen de ta glòria.

25 d’octubre de 2014

298

-Alt est(ets), amat, en tes altees(les teves alteses), a les quals exalces ma voluntat, exalçada en ton exalçament ab(amb) ta altea, qui exalça en mon remembrament(el meu record) mon enteniment, exalçat en ton exalçament, per conèixer tos honraments(els teus honors), e per ço que(i per tal que) la volentat n’haja(voluntat en tingui) exalçat enamorament, e la memòria n'haja alta remembrança(record).

24 d’octubre de 2014

297

- Amat - deïa(deia) l'amic -, a tu vaig, e en tu vaig, car m'apelles(perquè em crides). Contemplar vaig contemplació, ab(amb) contemplació de ta(la teva) contemplació. En ta virtut (sóc), e(i) ab ta virtut venc(vinc) a ta virtut, d'on prenc vertut(virtut). Salut-te(Et saludo) ab ta salutació, qui és ma salutació, en ta salutació, de la qual esper(espero) salutació perdurable en benedicció, en la qual beneït só en ma benedicció.

23 d’octubre de 2014

296

Cridava l'amat son amic, e(i) ell li responia dient: 
- Què et plau, amat, que ets ulls de mos ulls, e pensament de mos pensaments, e compliment(plenitud) de mos compliments, e amor de mes amors, e, encara, començament de mos començaments?

22 d’octubre de 2014

21 d’octubre de 2014

294

Los treballs e(i) les tribulacions que l'amic sostenia per amor, l'alteraren e l'enclinaren(inclinaren) a impaciència; e reprès-lo(el reprengué) l'amat ab sos honraments(amb els seus honors) e ab sos prometiments(les seves promeses), dient que poc sabia d'amor, que s'alterava per maltrets ni per benanança(durs treballs o per felicitat). Hac(Tingué) l'amic contrició(penediment) e plors, e pregà son amat qui li retés(retornés) amors.

20 d’octubre de 2014

293

- Foll(Boig), saps què és viltat(vilesa)? 
Respòs(Respongué)

-Vils pensaments. 
- E(I) què és lleialtat? 
- Temor de mon amat, nada(nascuda) de caritat e de vergonya, qui(que) tem blasme de les gents. 
- E què és honrament(honor)? 
Respòs: 
- Cogitar(Meditar sobre) mon amat, e desirar(desitjar) e lloar sos honraments.

19 d’octubre de 2014

292

- Digues, foll(boig), has vist home qui sia orat(estigui boig)? 
Respòs(Respongué) que ell havia vist un bisbe qui havia(tenia) a sa taula molts anaps(recipients), e(i) moltes escudelles e talladors(ganivets) d'argent, e havia en sa cambra moltes vestedures(peces de vestit) e gran llit, e en ses caixes molts diners; e a la porta de son palau havia pocs pobres.

18 d’octubre de 2014

291

 - Digues, amador, què és valor? 
Respòs(Respongué) que lo contrari de la valor d'aquest món, la qual és desirada(desitjada) per los falses amadors vanaglorioses(vanagloriosos), qui volen valer havents(desvalor) desvalor, e(i) per ésser perseguidors de valor.

17 d’octubre de 2014

290

- Digues, foll(boig): qual(quina) cosa és major: o diferència, o concordança ? 
Respòs(Respongué) que, fora son amat, diferència era major en pluralitat, e(i) concordança en unitat, mas(però) en son amat eren eguals(iguals) en diferència e unitat.

16 d’octubre de 2014

289

Demanaren a l'amic qual cosa era major: o possibilitat, o impossibilitat. Respòs(Respongué) que possibilitat era major en creatura(creació), e(i) impossibilitat en son amat; con sia cosa que(perquè) possibilitat e potència se concorden, e impossibilitat e actualitat.

15 d’octubre de 2014

288

- Digues, foll(boig): en què comença saviea(saviesa)?  Respòs(Respongué): 
- En fe e(i) en devoció, qui són escala on puja l'enteniment entendre(enteniment per entendre) los secrets de mon amat. - E fe e devoció, d'on han(tenen) començament? 
Respòs: 
- De mon amat, qui inlumina(il·lumina) fe e escalfa devoció.

14 d’octubre de 2014

287

- Digues, foll(boig): ¿en què has coneixença(de quina manera coneixes) que la fe catòlica sia vera(sigui vertadera), e(i) la creença dels jueus e dels sarraïns(seguidors de Mahoma) sien en falsetat e error? 
Respòs(Respongué): 
- En les deu condicions del Llibre del gentil e dels tres savis .

12 d’octubre de 2014

285

Veïa(Veia) l'amic que el món és creat, com sia(si fos) cosa que eternitat se convenga mills ab(concordés millor amb) son amat, qui és essència infinida(infinita) en granea e(grandesa i) en tota perfecció, que ab lo món, qui ha(té) quantitat finida. E per açò(això), en la justícia de son amat veïa l'amic que la eternitat de son amat cové(convé) ésser davant a temps e a quantitat finida.

11 d’octubre de 2014

284

- Digues, foll(boig): què és pecat? 
Respòs(Respongué): 
- Entenció(Intenció) girada e enversada(i capgirada) contra la final entenció e raó per què mon amat ha creades totes coses.

10 d’octubre de 2014

283

Bevia l'amic amor en la font de son amat, en la qual l'amat llavà(rentà) los peus a son amic, qui moltes vegades ha oblidats e(i) menyspreats sos honraments(els seus honors). Per què, lo món és en defalliment(decaïment).

9 d’octubre de 2014

282

Bastia e(i) obrava l'amic una bella ciutat on estegués son amat. Ab(Amb) amor, pensaments, plants(laments), plors e llanguiments(decaïments) la obrava; e ab plaers, esperança, devoció la ornava; e ab fe, justícia, prudència, fortitudo(fortalesa), temprança la guarnia.

8 d’octubre de 2014

281

- Preïca, foll, e(Predica, boig, i) digues paraules de ton amat. Plora, dejuna! 
Renuncià al món l'amic, e anà cercar son amat ab(amb) amor, e lloava-lo en aquells llocs on era deshonrat.

7 d’octubre de 2014

280

Demanaren a l'amic si volia vendre son desirer(el seu desig), e(i) ell respòs(respongué) que venut l'havia a son amat per un tal diner que tot lo món ne poria(podria) ésser comprat.

6 d’octubre de 2014

279

Demanava l'amat a les gents si havien vist son amic, e(i) ells demanaren-li les calitats de son amic; e l'amat dix(digué) que son amic era ardit, temerós, ric e pobre, alegre, trist, consirós(pensatiu), e llanguia tots jorns(defallia cada dia) per sa amor.

5 d’octubre de 2014

278

Nodria l'amat son amic a amar, e(i) amor ensenyava-li a perillar; e paciència l'adoctrinava con sostengués(sobre com sostenir) treballs per la amor d'aquell a qui s'és donat per servidor.

4 d’octubre de 2014

277

L'amat e(i) amor vengren veer(a veure) l'amic qui dormia. L'amat cridà a son amic, e amor lo despertà. E l'amic obeí a amor, e respòs(respongué) a son amat.

3 d’octubre de 2014

276

Ab llàgremes(Amb llàgrimes) de sos ulls recontava l'amic la passió e(i) la dolor que son amat sostenc(sostingué) per sa amor; e ab tristícia(tristesa), pensaments, escrivia les paraules que deïa(deia); e ab misericòrdia, esperança, se conhortava(es consolava).

2 d’octubre de 2014

275

Demanaren perdó a l'amic per amor de son amat; e(i) l'amic, no tan solament perdonà, ans(sinó que) los donà si mateix e sos béns.

1 d’octubre de 2014

274

Anava l'amic demanar almoina per les portes, per ço que remembràs(per tal de recordar) la amor de son amat a sos servidors, e per ço que usàs de(i per tal d’usar) humilitat, pobretat, paciència, qui(que) són coses agradables a son amat.